بسته ir-web-50mb / هاست ایران

بسته ir-web-50mb / هاست ایران

 • 50 مگابایت فضا
 • نا محدود ترافیک
 • نامحدود ایمیل
 • نامحدود دیتابیس
بسته ir-web-150mb / هاست ایران

بسته ir-web-150mb / هاست ایران

 • 150 مگابایت فضا
 • نا محدود ترافیک
 • نامحدود ایمیل
 • نامحدود دیتابیس
بسته ir-web-250mb / هاست ایران

بسته ir-web-250mb / هاست ایران

 • 250 مگابایت فضا
 • نا محدود ترافیک
 • نامحدود ایمیل
 • نامحدود دیتابیس
بسته ir-web-500mb / هاست ایران

بسته ir-web-500mb / هاست ایران

 • 500 مگابایت فضا
 • نا محدود ترافیک
 • نامحدود ایمیل
 • نامحدود دیتابیس
بسته ir-web-1gb / هاست ایران

بسته ir-web-500mb / هاست ایران

 • 1 گیگابایت فضا
 • نا محدود ترافیک
 • نامحدود ایمیل
 • نامحدود دیتابیس
بسته ir-web-2gb / هاست ایران

بسته ir-web-2gb / هاست ایران

 • 2 گیگابایت فضا
 • نا محدود ترافیک
 • نامحدود ایمیل
 • نامحدود دیتابیس
بسته ir-web-3gb / هاست ایران

بسته ir-web-3gb / هاست ایران

 • 3 گیگابایت فضا
 • نا محدود ترافیک
 • نامحدود ایمیل
 • نامحدود دیتابیس
بسته ir-web-4gb / هاست ایران

بسته ir-web-4gb / هاست ایران

 • 4 گیگابایت فضا
 • نا محدود ترافیک
 • نامحدود ایمیل
 • نامحدود دیتابیس
بسته ir-web-5gb / هاست ایران

بسته ir-web-5gb / هاست ایران

 • 5 گیگابایت فضا
 • نا محدود ترافیک
 • نامحدود ایمیل
 • نامحدود دیتابیس
بسته ir-web-10gb / هاست ایران

بسته ir-web-10gb / هاست ایران

 • 10 گیگابایت فضا
 • نا محدود ترافیک
 • نامحدود ایمیل
 • نامحدود دیتابیس
بسته ir-web-15gb / هاست ایران

بسته ir-web-15gb / هاست ایران

 • 15 گیگابایت فضا
 • نا محدود ترافیک
 • نامحدود ایمیل
 • نامحدود دیتابیس
بسته ir-web-20gb / هاست ایران

بسته ir-web-20gb / هاست ایران

 • 20 گیگابایت فضا
 • نا محدود ترافیک
 • نامحدود ایمیل
 • نامحدود دیتابیس